Besant Group of Institutions, Mangaluru

Faculty

Shanthi Lobo
Rathnakara Rao B.
Deepika Rao
Padmashree M
Chetna Yogesh Shah
Vidya S.
Neetha Kumari
Shobha Ram Nayak
SHREESHANKARI
Lalitha
Mamatha M
Maria D’Sa
Manasa
Lavita Sharal Lobo
Vidyashree
Vidya
Jagadeesha
Soumya