Besant Group of Institutions, Mangalore

Faculty

Shanthi Lobo
Rathnakara Rao B.
Prameela Shet M.
Mohini B
Deepika Rao
Padmashree M
Padmalatha U.
Jayashree Jeevan
B. Venkatramana Kamath
Chetna Yogesh Shah
Vidya S.
Neetha Kumari
SHREESHANKARI
Maria D’Sa
Chitravathi A.
TALAKAVERI
VIDYASHREE S
Vidyashree
Jagadeesha